Organizačne je spoločnosť rozdelená na 4 úseky
  • úsek generálneho riaditeľa, ktorý riadi generálny riaditeľ
  • úsek ekonomicko – obchodného riaditeľa, ktorý riadi ekonomicko – obchodný riaditeľ
  • úsek personálnej práce a sociálnej starostlivosti, ktorý riadi personálny riaditeľ
  • úsek výrobno-technického riaditeľa, ktorý riadi výrobno-technický riaditeľ
Spoločnosť nemá organizačnú jednotku v zahraničí.
Hlavná výrobná činnosť v rámci spoločnosti je organizovaná a členená na hospodárske strediská  a  výrobné dielne, ktoré predstavujú technologicky uzavretú časť výrobného procesu. Výrobné dielne riadia majstri a za ich činnosť zodpovedá zástupca výrobného riaditeľa.
Predstavenstvo a vedenie spoločnosti
  • Ing. Michal Kandala (predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)
  • Mgr. Štefan Kolesár (podpredseda predstavenstva a personálny riaditeľ)
  • Ing. Ján Polák (člen predstavenstva a výrobno – technický riaditeľ)
Dozorná rada
  • Ing. Adriana Vasiľová (predsedníčka dozornej rady)
  • Ing. Michal Kandala ml. (člen DR)
  • Marta Natafalušiová (člen DR)