KÚPNA ZMLUVA č. ZK -3/2018 uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §409 až 475 Obchodného zákonníka