Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE.

Miesto realizácie projektu
Štefana Tučeka 23, 071 01 Michalovce

Názov a stručný opis projektu
„Zvýšenie energetickej efektívnosti výrobných priestorov spoločnosti ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce.“

Predmetom realizovaného projektu
Predmetom projektu bola realizácia stavebných prác na objektoch, v ktorých spoločnosť ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce vykonáva svoju výrobnú činnosť. Spoločnosť konkrétne previedla výmenu okien výrobných priestorov, modernizáciu vykurovacieho systému, modernizáciu osvetľovacej sústavy. Realizáciou týchto aktivít bude dosiahnutá značná energetická úspora.

Názov a sídlo prijímateľa
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Štefana Tučeka 23, 071 01 Michalovce

Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
Dátum začatia projektu: 01. 12. 2014
Dátum skončenia projektu: 31. 07. 2015

Logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu

Názov riadiaceho orgánu
Ministerstvo hospodárstva SR

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
http://www.economy.gov.sk
www.opkahr.sk

Výška poskytnutého príspevku
89 827,30 €

Fotodokumentácia