Organizačne je spoločnosť rozdelená na 4 úseky
  • úsek personálnej práce a sociálnej starostlivosti, ktorý riadi personálny riaditeľ
  • ekonomicko – obchodný úsek, ktorý riadi generálny riaditeľ
  • výrobný a technický úsek – ktorý riadi výrobno – technický riaditeľ
Spoločnosť nemá organizačnú jednotku v zahraničí.
Hlavná výrobná činnosť v rámci spoločnosti je organizovaná a členená na hospodárske strediská  a  výrobné dielne, ktoré predstavujú technologicky uzavretú časť výrobného procesu. Výrobné dielne riadia majstri a za ich činnosť zodpovedá zástupca výrobného riaditeľa.
Predstavenstvo a vedenie spoločnosti
  • Ing. Michal Kandala (predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)
  • Mgr. Štefan Kolesár (podpredseda predstavenstva a personálny riaditeľ)
  • Ing. Ján Polák (člen predstavenstva a výrobno – technický riaditeľ)
Dozorná rada
  • Ing. Adriana Vasiľová (predsedníčka dozornej rady)
  • Ing. Jarmila Hricová (člen DR)
  • Marta Natafalušiová (člen DR)

Kontaktné údaje

ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce

O nás

Naša spoločnosť ako dlhoročný výrobca konfekcie Vám ponúka široký sortiment výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu, estetickosť a funkčnosť,

Projekty realizované s podporou EÚ

© 2019 ZEKON, a.s. Michalovce - All Rights Reserved